top of page

Zásady ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.

Cieľom tohto dokumentu je sprostredkovať informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

V tomto dokumente nájdete informácie o účeloch spracovania vašich osobných údajov, komu môžu byť poskytnuté, aké sú vaše práva a kde nás môžete kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste sa s týmito informáciami oboznámili. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov budú aktualizované v tomto dokumente, ktorý bude zverejnený na našej webovej stránke a dostupný v našich prevádzkových priestoroch.

Informácie o Prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., so sídlom Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo, IČO: 36 843 741, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 48255/B. Kontakt: +421 908 690 770, e-mail: info@spawell.sk (ďalej len „AGENTÚRA APOLLO“).

Zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Pri spracovaní osobných údajov dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi, predovšetkým so zásadami a požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR. Máme nastavené príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane spracovaných osobných údajov našich klientov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: info@spawell.sk alebo písomne na adrese: AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo.

Základné pojmy
Nasledujúce výrazy použité v tomto dokumente majú nasledovný význam:
- **GDPR**: Nariadenie uvedené v odseku 1 tohto dokumentu vyššie.
- **Dotknutá osoba**: Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
- **Klient**: Osoba, s ktorou má AGENTÚRA APOLLO uzatvorený obchod v rámci svojich podnikateľských činností, vrátane tých, s ktorými rokovala o obchode, aj keď sa obchod neuskutočnil.
- **Spracúvanie**: Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ako napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.
- **AML**: Prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
- **Prevádzkovateľ**: Každý, kto sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. V tomto dokumente je Prevádzkovateľom AGENTÚRA APOLLO.
- **Sprostredkovateľ**: Každý, kto spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa na základe poverenia v súlade s článkom 28 GDPR.
- **Obchodný zákonník**: Slovenský zákon číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- **Občiansky zákonník**: Slovenský zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- **AML zákon**: Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. AGENTÚRA APOLLO spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracovania. Osobné údaje sú vždy spracúvané na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracovania by tento účel nebolo možné dosiahnuť. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné najmä na výkon podnikateľskej činnosti spol. AGENTÚRA APOLLO, na plnenie rôznych zákonných a iných povinností a na ochranu oprávnených záujmov spol. AGENTÚRA APOLLO a iných subjektov.

V prípade spracovania osobných údajov na právnom základe stanovenom právnymi predpismi, ako napríklad pri predaji tovaru a poskytovaní s tým súvisiacich služieb, je poskytnutie príslušných údajov z vašej strany zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné obchod uskutočniť. Následkom neposkytnutia údajov je neuskutočnenie obchodu.

V prípade spracovania osobných údajov založeného na súhlase Klienta, napríklad na marketingové účely, je poskytnutie údajov dobrovoľné. S cieľom prispôsobiť ponuku produktov a služieb priamo pre vás AGENTÚRA APOLLO vyhodnocuje informácie, ktoré o vás spracúva, aby vám mohla poskytnúť cielenú ponuku a obmedziť zasielanie neadresných marketingových ponúk. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Ak sa rozhodnete súhlas neudeliť, AGENTÚRA APOLLO vám nebude môcť zasielať marketingové informácie ani ponuky.

 

Kategórie osobných údajov, ktoré môže AGENTÚRA APOLLO spracúvať
AGENTÚRA APOLLO spracúva rôzne kategórie osobných údajov, ktoré sa líšia podľa účelu spracovania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti. Tieto kategórie zahŕňajú:
- Identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti, číslo klienta, číslo produktu)
- Kontaktné údaje (napr. adresa trvalého alebo prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo)
- Údaje o zazmluvnených produktoch a službách (napr. údaje o uzavretých zmluvách, uzavretých obchodoch, údaje súvisiace s vybavovaním reklamácií)
- Ekonomické údaje (napr. údaje o číslach bankových účtov používaných na realizáciu platobného styku)
- Transakčné údaje (napr. údaje o uskutočnených transakciách, údaje o príjemcoch a odosielateľoch, údaje o použití platobného prostriedku)
- Video a audiozáznamy (napr. záznamy telefonických hovorov, záznamy z kamerových systémov v priestoroch Prevádzkovateľa)
- Údaje o využívaní produktov a služieb (napr. údaje o preferenciách, správaní a spokojnosti klienta)
- Údaje o obchodnej komunikácii (napr. údaje o marketingových aktivitách, preferencie pri obchodnej komunikácii, informácie o poskytnutých službách a produktoch)

Účely spracovania a právny základ spracovania osobných údajov
AGENTÚRA APOLLO spracúva osobné údaje na rôzne účely a na základe rôznych právnych základov podľa konkrétnych situácií. Medzi hlavné účely spracovania patria:
- Plnenie zmluvných povinností (napr. spracovanie objednávok, poskytovanie služieb)
- Plnenie zákonných povinností (napr. uchovávanie účtovných dokladov, plnenie daňových povinností)
- Ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (napr. ochrana majetku, predchádzanie podvodom)
- Marketingové účely (napr. zasielanie marketingových ponúk a informácií)

Právnym základom spracovania osobných údajov môže byť:
- Súhlas dotknutej osoby
- Plnenie zmluvy
- Plnenie zákonných povinností
- Ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany

Práva dotknutých osôb
V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:
- Právo na prístup k osobným údajom
- Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov
- Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
- Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
- Právo na prenosnosť údajov
- Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
- Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
- Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Pre uplatnenie vašich práv nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese: info@spawell.sk alebo písomne na adrese: AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o
., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo


Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
AGENTÚRA APOLLO môže poskytovať osobné údaje tretím stranám v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe uzavretých zmlúv o spracovaní osobných údajov. Medzi príjemcov osobných údajov patria:
- Orgány verejnej správy (napr. daňové úrady, súdy, polícia)
- Obchodní partneri (napr. poskytovatelia služieb)
- Sprostredkovatelia (napr. poskytovatelia IT služieb)

AGENTÚRA APOLLO zabezpečuje, že všetky tretie strany, ktorým sú osobné údaje poskytované, dodržiavajú primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. júna 2024. AGENTÚRA APOLLO si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto zásady zmeniť a aktualizovať. O prípadných zmenách budete informovaní prostredníctvom našej webovej stránky a dostupných informačných kanálov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedených kontaktných údajoch.


Kontakt
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o
.,

Tri vody II 1478/14,

900 45 Malinovo 
Slovensko  
Telefón: +421 908 690 770 
Email: info@spawell.sk 

bottom of page