top of page

Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti AGENTURA APOLLO spol. s r.o.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, pro jaké účely mohou být vaše osobní údaje zpracovávány, komu mohou být zpřístupněny, jaká jsou vaše práva a kde nás můžete kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se s těmito informacemi seznámili. Veškeré změny týkající se zpracování vašich osobních údajů budou aktualizovány v tomto dokumentu, který bude zveřejněn na našich webových stránkách a k dispozici v našich prostorách.

Informace o správci
Správcem údajů je společnost AGENTÚRA APOLLOspol. s r.o., se sídlem Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo, IČO: 36 843 741, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 48255/B. Kontakt: +421 908 690 770, e-mail: info@spawell.sk (dále jen "AGENTÚRA APOLLO").

Zajištění ochrany vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité. Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na dodržování platných právních předpisů, zejména zásad a požadavků vyplývajících z GDPR. Nastavili jsme vhodná technická a organizační opatření, která přispívají k ochraně osobních údajů zpracovávaných našimi klienty.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: info@spawell.sk nebo písemně na adrese AGENTÚRA APOLLOspol. s r.o., Tři vody II 1478/14, 900 45 Malinovo.

Základní podmínky
Následující pojmy použité v tomto dokumentu mají následující význam:
- **GDPR**: Nařízení uvedené v odstavci 1 tohoto dokumentu výše.
- **Postižená osoba**: Fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Jedná se o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
- **Klient**: Osoba, se kterou AGENTÚRA APOLLO uzavřela obchod v rámci své obchodní činnosti, včetně osob, se kterými jednala o transakci, i když k transakci nedošlo.
- **Zpracování**: Operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je získání, zaznamenání, uspořádání, uložení, zpracování nebo pozměnění, vyhledání, zobrazení, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, omezení, výmaz nebo likvidace.
- **AML**: Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.
- **Provozovatel**: Každý, kdo sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje svým jménem. V tomto dokumentu je správcem AGENTÚRA APOLLO.
- **Zpracovatel**: Každý, kdo zpracovává osobní údaje jménem správce na základě pověření v souladu s článkem 28 GDPR.
- **Obchodní zákoník**: slovenský zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- **Občanský zákoník**: slovenský zákon č. 40/1964 Z. z., občanský zákoník, v platném znění.
- **Zákon o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu**: zákon č. 297/2008 Z. z. o ochraně před legalizací výnosů z trestné činnosti a o ochraně před financováním terorismu, v platném a účinném znění.

Co jsou osobní údaje a proč je zpracováváme?
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. AGENTÚRA APOLLO zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení konkrétního účelu zpracování. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány za předem stanoveným a legitimním účelem, bez jehož splnění by nebylo možné daného účelu zpracování dosáhnout. Zpracování osobních údajů je zejména nezbytné pro výkon podnikatelské činnosti společnosti. AGENTÚRA APOLLO , pro plnění různých právních a jiných povinností a pro ochranu oprávněných zájmů spol. AGENTÚRA APOLLOa dalších subjektů.

V případě zpracování osobních údajů na právním základě stanoveném zákonem, jako je prodej zboží a poskytování souvisejících služeb, je poskytnutí příslušných údajů z Vaší strany zákonným požadavkem a bez poskytnutí těchto údajů nelze transakci uskutečnit. Pokud údaje neposkytnete, transakce se neuskuteční.


V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu klienta, například pro marketingové účely, je poskytnutí údajů dobrovolné. Za účelem přizpůsobení nabídky produktů a služeb přímo vám AGENTÚRA APOLLO vyhodnocuje informace, které o vás zpracovává, aby vám mohla poskytovat cílené nabídky a omezit zasílání neadresných marketingových nabídek. Váš souhlas je dobrovolný. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, společnost AGENTÚRA APOLLO vám nebude moci zasílat marketingové informace nebo nabídky.

Kategorie osobních údajů, které může společnost AGENTÚRA APOLLO zpracovávat
AGENTÚRA APOLLO zpracovává různé kategorie osobních údajů, které se liší podle účelu zpracování a povahy konkrétní činnosti zpracování. Mezi tyto kategorie patří:
- Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, státní příslušnost, průkaz totožnosti s fotografií, číslo klienta, číslo produktu).
- kontaktní údaje (např. adresa trvalého nebo přechodného bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo)
- Údaje o sjednaných produktech a službách (např. údaje o uzavřených smlouvách, uzavřených obchodech, údaje týkající se vyřizování reklamací)
- Ekonomické údaje (např. údaje o číslech bankovních účtů používaných pro platební transakce)
- Transakční údaje (např. údaje o provedených transakcích, údaje o příjemcích a odesílatelích, údaje o použití platebních prostředků)
- Obrazové a zvukové záznamy (např. záznamy telefonních hovorů, záznamy z kamerových systémů v prostorách provozovatele)
- údaje o využívání produktů a služeb (např. údaje o preferencích, chování a spokojenosti klientů)
- Údaje o obchodní komunikaci (např. údaje o marketingových aktivitách, preferencích obchodní komunikace, informace o poskytovaných službách a produktech)

Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů
AGENTÚRA APOLLO zpracovává osobní údaje pro různé účely a na různých právních základech podle konkrétních situací. Mezi hlavní účely zpracování patří:
- Plnění smluvních závazků (např. zpracování objednávek, poskytování služeb).
- Plnění zákonných povinností (např. vedení účetních dokladů, plnění daňových povinností).
- Ochrana oprávněných zájmů správce (např. ochrana majetku, prevence podvodů).
- Marketingové účely (např. zasílání marketingových nabídek a informací)

Právním základem pro zpracování osobních údajů může být:
- Souhlas subjektu údajů
- Plnění smlouvy
- Plnění právních povinností
- Ochrana oprávněných zájmů správce nebo třetí strany

Práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:
- Právo na přístup k osobním údajům
- právo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů
- právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
- právo na omezení zpracování osobních údajů
- právo na přenositelnost údajů
- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
- Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pro uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese: info@spawell.sk nebo písemně na adrese AGENTÚRA APOLLOspol. s r.o., Tri vody II 1478/14, 900 45 Malinovo


Poskytování osobních údajů třetím stranám
AGENTÚRA APOLLOmůže poskytovat osobní údaje třetím osobám v souladu s platnými právními předpisy a na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů. Mezi příjemce osobních údajů patří např:
- Orgány veřejné moci (např. finanční úřady, soudy, policie).
- Obchodní partneři (např. poskytovatelé služeb)
- Zprostředkovatelé (např. poskytovatelé IT služeb).

Společnost AGENTÚRA APOLLO zajišťuje, aby všechny třetí strany, kterým jsou osobní údaje předávány, dodržovaly vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. června 2024. AGENTÚRA APOLLO si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit a aktualizovat. O všech změnách budete informováni prostřednictvím našich webových stránek a dostupných informačních kanálů.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedených kontaktních údajích.

Kontakt
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.,

Tri vody II 1478/14,

900 45 Malinovo
Slovensko  
Telefon: +421 908 690 770
E-mail: info@spawell.sk 

bottom of page